Споживачу теплової енергії, послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води


Споживачу теплової енергії, послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води

На виконання Закону України “Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення” від 05.01.2016 р. №887-VIII публікуємо наступну інформацію:


Права споживачів, місце та порядок одержання інформації споживачами

Законом «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон) визначено основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов'язки.

Відносини між суб'єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальних послуг, і фізичною та юридичною особою, яка отримує або має намір отримувати послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення врегульовано Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 (далі – Правила).

Статтею 20 Закону визначено, що споживач має право:

 • одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг;
  (підпунктом 1 пункту 32 Правил визначено, що виконавець зобов'язаний своєчасно надавати споживачу послуги в установлених обсягах, належної якості, безпечні для його життя, здоров'я та які не спричиняють шкоди його майну, відповідно до вимог законодавства та цих Правил)
 • одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;
  (підпунктом 3 пункту 32 Правил визначено, що виконавець зобов’язаний надавати споживачеві в установленому законодавством порядку інформацію про перелік послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, нормативи (норми) споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості, якісні показники надання послуг, граничні строки усунення аварій або інших порушень порядку надання послуг, а також інформацію про ці Правила (зазначається у договорі, а також розміщується на дошці оголошень у приміщенні виконавця).

  Порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 № 390 і зареєстрованого в Мін'юсті України 16 серпня 2012 р. за № 1380/21692)

 • на відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг;
  (підпунктом 18 пункту 32 Правил визначено, що виконавець зобов’язаний відшкодовувати збитки, завдані майну та/або приміщенню споживача та/або членів його сім'ї, шкоду, заподіяну його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг, а також моральну шкоду в порядку та розмірі, які визначаються відповідно до законодавства і договору)
 • на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;
  (підпунктами 12 та 17 Правил встановлено, що виконавець зобов’язаний усувати аварії та інші порушення порядку надання послуг, а також виконувати заявки споживачів у строк, установлений законодавством та договором;

  своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини)

 • на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї при відповідному документальному оформленні, а також за період фактичної відсутності житлово-комунальних послуг, визначених договором у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • отримувати від виконавця компенсацію в розмірі, визначеному договором, рішенням суду або законодавством, за перевищення нормативних термінів на проведення аварійно-відновлювальних робіт;
  (підпунктами 14 та 15 Правил встановлено, що виконавець зобов’язаний зменшувати розмір плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї на підставі його письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання); звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та виплачувати компенсацію за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт)
 • на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством;
  (підпунктами 16 та 19 Правил встановлено, що виконавець зобов’язаний проводити перерахунок розміру плати за надання послуг у разі ненадання їх, надання не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та визначеному договором; сплачувати споживачу неустойку (штраф, пеню) у разі ненадання послуг або надання послуг неналежної якості у порядку та у випадках, передбачених законодавством і договором)
 • Споживач має право на укладення договору з виконавцем відповідних послуг на профілактику, повірку, а також заміну або ремонт санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та засобів обліку, що вийшли з ладу.
  (Відповідно до вимог статей 18, 19 та 32 Закону відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах. У разі порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати його представника для складення та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо. Спори щодо задоволення претензій споживачів вирішуються в суді. Споживач має право на досудове вирішення спору шляхом задоволення пред'явленої претензії)

Плата за житлово-комунальні послуги нараховується щомісячно відповідно до умов договору в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зокрема, пунктами 9-23 Правил визначено порядок обліку та оплати послуг.

Законом України «Про теплопостачання» визначено основні правові, економічні та організаційні засади діяльності на об'єктах сфери теплопостачання та регулює відносини, пов'язані з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії з метою забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності функціонування систем теплопостачання, створення і удосконалення ринку теплової енергії та захисту прав споживачів та працівників сфери теплопостачання.

Відповідно до статті 24 Закону України «Про теплопостачання» споживач має право зокрема, на:

 • вибір одного або декількох джерел теплової енергії чи теплопостачальних організацій, якщо це можливо за існуючими технічними умовами;
 • отримання інформації щодо якості теплопостачання, тарифів, цін, порядку оплати, режимів споживання теплової енергії;
 • відшкодування згідно із законодавством збитків, заподіяних внаслідок порушення його прав, у разі виконання ним своїх зобов'язань відповідно до договору;
 • приєднання до теплової мережі відповідно до нормативно-правових актів;

 • отримання обсягів теплової енергії згідно з параметрами відповідно до договорів та стандартів;
 • отримання перерахунку за спожиту теплову енергію з урахуванням здійсненого авансового платежу та показань приладів комерційного обліку теплової енергії протягом місяця після закінчення опалювального періоду.

Взаємовідносини між теплопостачальними організаціями та споживачами теплової енергії визначено Правилами користування тепловою енергією, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1198, якими, зокрема встановлено технічні умови приєднання споживачів теплової енергії, державний нагляд за системами теплопостачання і теплоспоживання, проведення розрахунків за спожиту теплову енергію, припинення і обмеження постачання теплової енергії, права та обов'язки теплопостачальної організації, права і обов'язки споживача теплової енергії.

Місце та порядок одержання інформації споживачами від ТзОВ «Енергія – Новий Розділ»
Споживач може отримати інформацію за адресою: м.Новий Розділ, вул.Грушевського, 37


Тарифи на теплову енергію для населення

Економічно обгрунтований тариф та собівартість теплової енергії для потреб населення, встановлений для ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 червня 2016 року № 1049, без ПДВ

Тариф, грн/Гкал Економічно обгрунтована собівартість теплової енергії, грн/Гкал у тому числі за складовими: Прибуток у тарифах на теплову енергію, грн/Гкал Рентабельність тарифів на теплову енергію, %
Собівартість виробництва власних ТЕЦ Витрати на електроенергію без потреб власних ТЕЦ Витрати на оплату праці з нарахуваннями без потреб власних ТЕЦ Решта витрат собівартості без потреб власних ТЕЦ
1029.60 1009.45 962.25 8.77 18.67 19.76 20.15 2.00


Тарифи на комунальні послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води для населення

Економічно обгрунтований тариф та собівартість теплової енергії для потреб населення, встановлений для ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 червня 2016 року № 1049, без ПДВ

Тарифи Одиниця виміру Діючий тариф Вартість теплової енергії Витрати на утримання абонетської служби Решта витрат, крім послуг банку Послуги банку Податок на додану вартість
Централізоване опалення для абонентів житлових будинків без
будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії
грн/кв.м 32.75 26.90 0.18 0.00 0.20 5.46
Централізоване опалення для абонентів житлових будинків з
будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії
грн/Гкал 1253.18 1029.59 6.87 0.02 7.83 208.86Тарифи на послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню ТзОВ "Енергія-Новий Розділ", встановлені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року № 1171 (зі змінами) з ПДВ

Тарифи Одиниця виміру Діючий тариф Вартість теплової енергії Витрати на утримання абонетської служби Решта витрат, крім послуг банку Витрати на придбання води Витрати з проведення періодичної повірки Послуги банку Податок на додану вартість
Централізоване постачання гарячої води за умови підключення
рушникосушильників до системи гарячого водопостачання
грн/куб.м 73.49 55.14 0.40 0.00 4.10 1.14 0.46 12.25
Централізоване постачання гарячої води за умови відсутності
рушникосушильників
грн/куб.м 67.79 50.55 0.37 0.00 4.10 1.06 0.42 11.30


Тарифи на теплову енергію для бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів

Економічно обгрунтовані тарифи та собівартість теплової енергії для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення) встановлені для ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Категорії споживачів Тариф, грн/Гкал Економічно обгрунтована собівартість теплової енергії, грн/Гкал у тому числі за складовими: Прибуток у тарифах на теплову енергію, грн/Гкал Рентабельність тарифів на теплову енергію, %
Собівартість виробництва власних ТЕЦ Витрати на електроенергію без потреб власних ТЕЦ Витрати на оплату праці з нарахуваннями без потреб власних ТЕЦ Решта витрат собівартості без потреб власних ТЕЦ
Бюджетні установи постанова НКРЕКП від 29.12.2016 № 2439 1043.03 1003.90 956.21 9.26 18.67 19.76 39.13 3.90
Інші споживачі постанова НКРЕКП від 01.02.2017 № 151 1418.54 1366.93 1319.24 9.26 18.67 19.76 51.61 3.78
Релігійні організації постанова НКРЕКП від 02.12.2016 № 2126 642.91 636.69 589 9.26 18.67 19.76 6.22 0.00


Тарифи на комунальні послуги з централізованого постачання гарячої води для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів

Тарифи на послугу з централізованого постачання гарячої води для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення) встановлені для ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, без ПДВ

Категорії споживачів Тариф, грн/куб.м у тому числі за складовими:
Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених
тарифах на теплову енергію
Витрати на придбання води для послуги з гарячого водопостачання Розрахунковий прибуток
Бюджетні установи постанова НКРЕКП від 29.12.2016 № 2440 55.27 49.25 4.10 1.92
Інші споживачі постанова НКРЕКП від 01.02.2017 № 152 73.69 67.06 4.10 2.53
Релігійні організації постанова НКРЕКП від 02.12.2016 № 2127 35.64 31.24 4.10 0.31

Тарифи на теплову енергію у різних країнах світу
Прогнози зміни тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води та обґрунтування необхідності таких змін


Динаміка зміни тарифів на теплову енергію для потреб населення

Динаміка зміни тарифів на теплову енергію для потреб населення, встановлених для ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Тариф, грн/Гкал Економічно обгрунтована собівартість теплової енергії, грн/Гкал у тому числі за складовими: Прибуток у тарифах на теплову енергію, грн/Гкал
Собівартість виробництва власних ТЕЦ Витрати на електроенергію без потреб власних ТЕЦ Витрати на оплату праці з нарахуваннями без потреб власних ТЕЦ Решта витрат собівартості без потреб власних ТЕЦ
Станом на 1.07.2014 року, згідно постанови НКРКП № 362 від
17.04.2014
274.40 259.22 221.57 4.85 13.04 19.76 15.15
Станом на 1.04.2015 року, згідно постанови НКРЕКП № 758 від
03.03.2015
503.58 488.40 449.09 6.52 13.04 19.76 15.18
Станом на 1.07.2016 року, згідно постанови НКРЕКП № 1049 від
09.06.2016
1029.60 1009.45 962.25 8.77 18.67 19.76 20.15


Динаміка зміни тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання гарячої води для потреб населення

Динаміка зміни тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню ТзОВ "Енергія-Новий Розділ", встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з ПДВ

Тарифи Одиниця виміру Діючий тариф Вартість теплової енергії Витрати на утримання абонетської служби Решта витрат, крім послуг банку Витрати на придбання води Витрати з проведення періодичної повірки Послуги банку Податок на додану вартість
Централізоване постачання гарячої води за умови підключення
рушникосушильників до системи гарячого водопостачання
Станом на 1.07.2014 року, згідно постанови НКРКП № 664 від
13.06.2014
грн/куб.м 22.31 14.7 0.33 0 2.14 1.14 0.28 3.72
Станом на 1.05.2015 року, згідно постанови НКРЕКП № 1171 від
31.03.2015
грн/куб.м 39.61 26.97 0.29 0.00 4.10 1.14 0.50 6.60
Станом на 1.07.2016 року, згідно постанови НКРЕКП № 1101 від
09.06.2016
грн/куб.м 73.49 55.14 0.40 0.00 4.10 1.14 0.46 12.25
Централізоване постачання гарячої води за умови відсутності
рушникосушильників
Станом на 1.07.2014 року, згідно постанови НКРКП № 664 від
13.06.2014
грн/куб.м 20.82 13.47 0.33 0.00 2.14 1.14 0.26 3.47
Станом на 1.05.2015 року, згідно постанови НКРЕКП № 1171 від
31.03.2015
грн/куб.м 36.74 24.73 0.27 0.00 4.10 1.06 0.46 6.12
Станом на 1.07.2016 року, згідно постанови НКРЕКП № 1101 від
09.06.2016
грн/куб.м 67.79 50.55 0.37 0.00 4.10 1.06 0.42 11.30


Динаміка зміни тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення для потреб населення

Динаміка зміни тарифів на послуги з централізованого опалення, що надаються населенню ТзОВ "Енергія-Новий Розділ", встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з ПДВ

Тарифи Одиниця виміру Діючий тариф Вартість теплової енергії Витрати на утримання абонетської служби Решта витрат, крім послуг банку Послуги банку Податок на додану вартість
Централізоване опалення для абонентів житлових будинків без
будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії
Станом на 1.07.2014 року, згідно постанови НКРКП № 664 від
13.06.2014
грн/кв.м 8.91 7.17 0.14 0 0.11 1.48
Станом на 8.05.2015 року, згідно постанови НКРЕКП № 1171 від
31.03.2015
грн/кв.м 16.18 13.16 0.12 0 0.2 2.7
Станом на 1.07.2016 року, згідно постанови НКРЕКП № 1101 від
09.06.2016
грн/кв.м 32.75 26.90 0.18 0.00 0.20 5.46
Централізоване опалення для абонентів житлових будинків з
будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії
Станом на 1.07.2014 року, згідно постанови НКРКП № 664 від
13.06.2014
грн/Гкал 340.80 274.40 5.32 0.02 4.26 56.80
Станом на 8.05.2015 року, згідно постанови НКРЕКП № 1171 від
31.03.2015
грн/Гкал 619.32 503.58 4.75 0.02 7.74 103.22
Станом на 1.07.2016 року, згідно постанови НКРЕКП № 1101 від
09.06.2016
грн/Гкал 1253.18 1029.59 6.87 0.02 7.83 208.86


Динаміка зміни тарифів на теплову енергію для бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення)

Динаміка зміни тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ, встановлених для ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Дата та № постанови Тариф, грн/Гкал Економічно обгрунтована собівартість теплової енергії, грн/Гкал у тому числі за складовими: Прибуток у тарифах на теплову енергію, грн/Гкал
Собівартість виробництва власних ТЕЦ Витрати на електроенергію без потреб власних ТЕЦ Витрати на оплату праці з нарахуваннями без потреб власних ТЕЦ Решта витрат собівартості без потреб власних ТЕЦ
Постанова НКРКП від 13.06.2014 № 733 960.18 906.11 868.46 4.85 13.04 19.76 54.37
Постанова НКРЕКП від 28.11.2014 № 577 1150.79 1096.42 1058.78 4.85 13.04 19.76 54.37
Постанова НКРЕКП від 27.02.2015 № 415 1643.70 1576.78 1537.46 6.52 13.04 19.76 66.92
Постанова НКРЕКП від 31.03.2015 № 1066 1417.08 1350.15 1310.84 6.52 13.04 19.76 66.92
Постанова НКРЕКП від 30.04.2015 № 1530 1354.71 1287.78 1248.47 6.52 13.04 19.76 66.92
Постанова НКРЕКП від 29.10.2015 № 2690 1305.45 1238.53 1199.22 6.52 13.04 19.76 66.92
Постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 54 1270.30 1201.54 1162.23 6.52 13.04 19.76 68.76
Постанова НКРЕКП від 05.05.2016 № 782 1019.54 1007.74 961.39 7.92 18.67 19.76 11.80
Постанова НКРЕКП від 30.06.2016 № 1210 1040.53 1008.58 961.39 8.77 18.67 19.76 31.95
Постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1757 1093.78 1061.83 1014.64 8.77 18.67 19.76 31.95
Постанова НКРЕКП від 02.12.2016 № 2126 1354.81 1322.86 1275.17 9.26 18.67 19.76 31.95
Постанова НКРЕКП від 29.12.2016 № 2439 1043.03 1003.90 956.21 9.26 18.67 19.76 39.13


Динаміка зміни тарифів на теплову енергію для потреб інших споживачів (крім населення), встановлених для ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, без ПДВ

Дата та № постанови Тариф, грн/Гкал Економічно обгрунтована собівартість теплової енергії, грн/Гкал у тому числі за складовими: Прибуток у тарифах на теплову енергію, грн/Гкал
Собівартість виробництва власних ТЕЦ Витрати на електроенергію без потреб власних ТЕЦ Витрати на оплату праці з нарахуваннями без потреб власних ТЕЦ Решта витрат собівартості без потреб власних ТЕЦ
Постанова НКРКП від 13.06.2014 № 733 960.18 906.11 868.46 4.85 13.04 19.76 54.37
Постанова НКРЕКП від 28.11.2014 № 577 1150.79 1096.42 1058.78 4.85 13.04 19.76 54.37
Постанова НКРЕКП від 27.02.2015 № 415 1643.70 1576.78 1537.46 6.52 13.04 19.76 66.92
Постанова НКРЕКП від 31.03.2015 № 1066 1417.08 1350.15 1310.84 6.52 13.04 19.76 66.92
Постанова НКРЕКП від 30.04.2015 № 1530 1354.71 1287.78 1248.47 6.52 13.04 19.76 66.92
Постанова НКРЕКП від 29.10.2015 № 2690 1305.45 1238.53 1199.22 6.52 13.04 19.76 66.92
Постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 54 1270.30 1201.54 1162.23 6.52 13.04 19.76 68.76
Постанова НКРЕКП від 05.05.2016 № 782 1019.54 1007.74 961.39 7.92 18.67 19.76 11.80
Постанова НКРЕКП від 30.06.2016 № 1210 1040.53 1008.58 961.39 8.77 18.67 19.76 31.95
Постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1757 1093.78 1061.83 1014.64 8.77 18.67 19.76 31.95
Постанова НКРЕКП від 02.12.2016 № 2126 1354.81 1322.86 1275.17 9.26 18.67 19.76 31.95
Постанова НКРЕКП від 01.02.2017 № 151 1418.54 1366.93 1319.24 9.26 18.67 19.76 51.61


Динаміка зміни тарифів на теплову енергію для потреб релігійних організацій, встановлених для ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Дата та № постанови Тариф, грн/Гкал Економічно обгрунтована собівартість теплової енергії, грн/Гкал у тому числі за складовими: Прибуток у тарифах на теплову енергію, грн/Гкал
Собівартість виробництва власних ТЕЦ Витрати на електроенергію без потреб власних ТЕЦ Витрати на оплату праці з нарахуваннями без потреб власних ТЕЦ Решта витрат собівартості без потреб власних ТЕЦ
Постанова НКРКП від 11.07.2014 № 917 529.40 529.40 491.76 4.85 13.03 19.76 0.00
Постанова НКРЕКП від 28.11.2014 № 577 623.63 623.63 585.99 4.85 13.03 19.76 0.00
Постанова НКРЕКП від 27.02.2015 № 415 870.55 870.55 831.23 6.52 13.03 19.76 0.00
Постанова НКРЕКП від 31.03.2015 № 1066 780.02 780.02 740.70 6.52 13.03 19.76 0.00
Постанова НКРЕКП від 30.04.2015 № 1530 748.85 748.85 709.54 6.52 13.03 19.76 0.00
Постанова НКРЕКП від 12.11.2015 № 2751 572.39 572.39 533.08 6.52 13.03 19.76 0.00
Постанова НКРЕКП від 05.05.2016 № 782 641.57 635.35 589.00 7.92 18.67 19.76 6.22
Постанова НКРЕКП від 30.06.2016 № 1210 642.11 636.19 589.00 8.77 18.67 19.76 6.22
Постанова НКРЕКП від 02.12.2016 № 2126 642.91 636.69 589.00 9.26 18.67 19.76 6.22


Динаміка зміни тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання гарячої води для потреб бюджетних установ, релігійних організацій, інших споживачів (крім населення)

Динаміка зміни тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води для потреб бюджетних установ, встановлених для ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, без ПДВ

Дата та № постанови Тариф, грн/куб.м у тому числі за складовими:
Вартість теплової енергії Витрати на придбання води
постанова НКРЕКП від 27.02.2015 № 442 84.74 80.64 4.10
постанова НКРЕКП від 31.03.2015 № 1170 73.62 69.52 4.10
постанова НКРЕКП від 30.04.2015 № 1543 70.56 66.46 4.10
постанова НКРЕКП від 29.10.2015 № 2695 68.14 64.04 4.10
постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 55 66.42 62.32 4.10
постанова НКРЕКП від 05.05.2016 № 783 54.12 50.02 4.10
постанова НКРЕКП від 30.06.2016 № 1211 55.15 51.05 4.10
постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1762 57.76 53.66 4.10
постанова НКРЕКП від 02.12.2016 № 2127 70.57 66.47 4.10
постанова НКРЕКП від 29.12.2016 № 2440 55.27 51.17 4.10


Динаміка зміни тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води для потреб інших споживачів (крім населення), встановлених для ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, без ПДВ

Дата та № постанови Тариф, грн/куб.м у тому числі за складовими:
Вартість теплової енергії Витрати на придбання води
постанова НКРЕКП від 27.02.2015 № 442 84.74 80.64 4.10
постанова НКРЕКП від 31.03.2015 № 1170 73.62 69.52 4.10
постанова НКРЕКП від 30.04.2015 № 1543 70.56 66.46 4.10
постанова НКРЕКП від 29.10.2015 № 2695 68.14 64.04 4.10
постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 55 66.42 62.32 4.10
постанова НКРЕКП від 05.05.2016 № 783 54.12 50.02 4.10
постанова НКРЕКП від 30.06.2016 № 1211 55.15 51.05 4.10
постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1762 57.76 53.66 4.10
постанова НКРЕКП від 02.12.2016 № 2127 70.57 66.47 4.10
постанова НКРЕКП від 01.02.2017 № 152 73.69 69.59 4.10


Динаміка зміни тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води для потреб релігійних організацій, встановлених для ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, без ПДВ

Дата та № постанови Тариф, грн/куб.м у тому числі за складовими:
Вартість теплової енергії Витрати на придбання води
постанова НКРЕКП від 28.11.2014 № 696 34.20 30.60 3.60
постанова НКРЕКП від 27.02.2015 № 442 46.81 42.71 4.10
постанова НКРЕКП від 31.03.2015 № 1170 42.37 38.27 4.10
постанова НКРЕКП від 30.04.2015 № 1543 40.84 36.74 4.10
постанова НКРЕКП від 12.11.2015 № 2752 32.18 28.08 4.10
постанова НКРЕКП від 05.05.2016 № 783 35.58 31.48 4.10
постанова НКРЕКП від 30.06.2016 № 1211 35.62 31.52 4.10
постанова НКРЕКП від 02.12.2016 № 2127 35.64 31.54 4.10

Якісні характеристики послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води
Порядок надання і нарахування субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, а також пільг окремим категоріям громадян

Заходи з енергозбереження у сфері теплопостачання